Psy­cho­te­ra­pia On-li­ne

Oferowana przeze mnie psychoterapia przez Internet skierowana jest do osób, które z różnych względów (pobyt za granicą, przyczyny zdrowotne, potrzeba elastycznych terminów sesji) nie mogą skorzystać z terapii bezpośrednio w moim gabinecie. Chcę takim osobom umożliwić zarezerwowanie spotkania ze mną, dlatego proponuję również sesje realizowane przez Internet.

Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe w tego rodzaju spotkaniach, móc komunikować się również pozawerbalnie, preferuje rozmowy video przez Skype, choć możliwe są inne formy kontaktu, takie jak telefon lub e-mail. Zaznaczam, że możliwa jest również psychoterapia przez Skype lub Whatsapp. To na pewno dogodna forma komunikacji dla wielu osób, dlatego postanowiłam ją włączyć do mojej oferty.

Poza możliwością odbywania sesji za pomocą aplikacji, takich jak Skype czy Whatsapp, udzielam porad za pomocą e-maila. Wystarczy, że napiszesz do mnie maila opisując swój problem lub sprawę do omówienia (podając jak najwięcej informacji), a ja w 24h odpowiem na niego.

Aby se­sja on-li­ne prze­bie­gła spraw­nie po­trze­bu­jesz:

Pro­gram Sky­pe – je­że­li go nie masz po­bierz Sky­pe’a ze stro­ny pro­du­cen­ta

Aplikację WhatsApp na telefonie

Kom­pu­ter, mi­kro­fon, słu­chaw­ki, ka­me­ra vi­deo lub telefon

In­ter­net. Szyb­kie (min 512kb) i sta­bil­ne łą­cze z In­ter­ne­tem

Trzy kro­ki do se­sji on-li­ne:

1. Za­po­znaj się z re­gu­la­mi­nem i wy­kup se­sje wypełniając formularz zamieszczony poniżej

2. Skon­tak­tuj się ze mną i ustal ter­min se­sji

3. Po­łącz się ze mną w usta­lo­nym ter­mi­nie

Kosz­ty:

Każ­da ko­lej­na roz­po­czę­ta go­dzi­na li­czo­na jest pro­por­cjo­nal­nie do cza­su wg staw­ki